C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Йовка Пудова

Заместник Адм. ръководител-Заместник Председател

ет.3, стая 31

Михаил Михайлов

Административен ръководител - Председател

ет.3, стая 33

krs@kz-court.org

Наказателно отделение

Деян Илиев

Районен съдия

ет.3, стая 26

Михаил Михайлов

Административен ръководител - Председател

ет.3, стая 33

Невена Иванова

Районен съдия

ет.3, стая 39

Тодор Тодоров

Районен съдия

ет.3, стая 30

Гражданско отделение

Валентина Тодорова

Районен съдия

ет. 3, стая 25

Йовка Пудова

Заместник Адм. ръководител-Заместник Председател

ет. 3, стая 31

Кети Косева

Районен съдия

ет.3, стая 32

Кристиан Баджаков

Районен съдия

ет.3, стая 41

Нейко Нейков

Районен съдия

ет.3, стая 40

Стела Георгиева

Районен съдия

ет.3, стая 29

Държавни съдебни изпълнители

Неделчо Стоянов

Държавен съдия-изпълнител

ет.1, стая 8

sis@kz-court.org

Стефка Хиновска

Държавен съдия-изпълнител

ет.1, стая 10

sis@kz-court.org

Съдии по вписванията

Боряна Дянкова

Съдия по вписванията

ет.1, стая 6

0431 6 72 48

Гергана Домузова

Съдия по вписванията

ет.1, стая 7

0431 6 72 49

Съдебно-изпълнителна служба

       Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях.
       Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, след внасяне на съответните държавни такси, съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданскопроцесуалния кодекс.
      Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в Регистратурата на СИС.
    Във фоайето на първия етаж в съдебната палата са разположени информационни табла, на които се обявяват насрочените и спрените търгове за публична продан на имоти от държавни и частни съдебни изпълнители.

Деловодство СИС

ет.1, стая 9

0431 6 72 53

sis@kz-court.org

Регистратура и преводи СИС

ет.1, стая 12

0431 6 72 54

sis@kz-court.org

Бюро "Съдимост"

      Бюро „Съдимост” при Районен съд – Казанлък е разположено във фоайето на първия етаж в съдебната палата, телефон: 0431/672 55.
     Бюро „Съдимост” приема заявления (по образец) на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост за служебна цел на: съд, прокуратура и разследващи органи, органите по § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация; учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават такива сведения; събира и съхранява данни за съдебното минало на лицата, родени в съдебния район на Районен съд – Казанлък.
    Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя.
     Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.
      Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление (по образец);
2. Лична карта;
3. ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО (ако исканото свидетелство за съдимост е за ЖИВИ низходящи, възходящи, братя, сестри или за съпруг);
4. ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО (ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ);
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ (ако исканото свидетелство за съдимост е за ПОЧИНАЛ възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра);
6. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по сметката на Районен съд – Казанлък за държавните такси: IBAN: BG82 UNCR 9660 3184 1563 18, BIC: UNCR BG SF "УниКредит Булбанк" АД, клон Казанлък.

Държавната такса може да внесете във всяка банка или на място, чрез ПОС терминално устройство, инсталирано в стая 38, ет. 3 в съдебната палата.

Ако притежавате електронен подпис, не сте осъждан и сте роден в България, имате възможност да подадете заявление в портал „Електронни услуги“ и да получите Електронно свидетелство за съдимост.

Бюро Съдимост

ет. 1, фоайе

0431 6 72 55

Административен секретар

Административен секретар

ет.2, стая 14

0431 6 72 21; 0431 6 38 34

krs@kz-court.org

Съдебни секретари

Съдебни секретари

ет.2, стая 15

0431 6 72 37

Съдебни секретари

ет.2, стая 16

0431 6 72 38

Съдебни секретари

ет.3, стая 37

0431 6 72 41

Съдебни секретари

ет. 2, съвещателна - зала 2

0431 6 72 39

Съдебни секретари

ет. 2, съвещателна - зала 1

0431 6 72 40

Бюро „Призовки“

Бюро „Призовки“

ет.1, стая 4

0431 6 72 44

Архив

Архив

ет.2, стая 18

0431 6 72 36

Регистратура

Регистратура

ет. 1, фоайе

0431 6 72 33

registratura@kz-court.org

Съдебно деловодство

Гражданско деловодство

ет.2, стая 20

0431 6 72 34; 0431 6 72 32

registratura@kz-court.org

Наказателно деловодство

ет.2, стая 20

0431 6 72 47

registratura@kz-court.org

Системен администратор

Системен администратор

ет.2, стая 17

0431 6 72 42

krs@kz-court.org

Счетоводство

Счетоводство

ет.3, стая 38

0431 6 72 45 факс 0431 6 41 05

Служба по вписванията - имотен регистър

Работно време

  • ДЕЛОВОДСТВО – ет. 1, стая 5; телефон: 0431/ 6 36 81
  • РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ И НОТАРИУСИ: 10:00 – 12:30 часа / 13:00 – 15:00 часа
  • СПРАВКИ В АРХИВ: понеделник и четвъртък – 13:00 – 15:00 часа

В СЛУЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА:
- Вписване на: актове относно недвижими имоти; искови молби и на постановените по тях решения; ипотеки, залози по Закона за особените залози;
- Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения;
- Други актове в предвидените от закона случаи;
- Издаване на справки, удостоверения и преписи.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА:
1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ:
- Заявление (по образец)
- Копие от нотариален акт / документ за собственост;
- Актуална скица за поземлен имот;
- Удостоверение за наследници (ако има починал по документа за собственост);
- Документ за платена държавна такса.
2. УДОСТВЕРЕНИЕ ПО ПАРТИДА НА ЛИЦЕ:
- Заявление (по образец);
- Трите имена и ЕГН на лицето, за което ще се прави справката;
- Документ за платена държавна такса.
3. КОПИЕ НА НОТАРИАЛЕН АКТ:
- За периода до 2009 г . – понеделник и четвъртък – 13:00 – 15:00 часа ;
- Заявление (по образец);
- Документ за платена държавна такса.
4. УСТНИ СПРАВКИ
- Трите имена и ЕГН на лицето, за което ще се прави справката;
- Документ за платена държавна такса.

Държавните такси са съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
За Ваше удобство можете да внесете държавните такси в офиса на "Централна кооперативна банка" АД, клон Казанлък, находящ се на първия етаж в Съдебната палата.

 

Домакин, работник поддръжка Чистачки

Домакин, работник поддръжка Чистачки

ет. 1, фоайе

0431 672 35

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация