C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД-КАЗАНЛЪК

О Б Я В Л Е Н И Е

 Изп.дело № 89/2021 г.

 

Подписаната Стефка Хиновска, държавен съдебен изпълнител при РС-град Казанлък, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.06.2021 г. до 22.07.2021 г. включително, всички наддавателни предложения ще се приемат в канцеларията на  Районен съд  Казанлък  по проданта на следния недвижим имот, принадлежащ на съсобствениците ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, от гр. Казанлък, ул. „6-ти септември“  № 11 вх. Е ет.2 ап.125,  и МАРИЯНА ИВАНОВА ПЕТРОВА, ХРИСТИАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА,  и ТОНЬО ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ с адрес гр. Казанлък ж.к. „Изток“ № 22, вх. Б ет. 6, ап.32, а именно:

 

  Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7368 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със заповед РД-18-88-26.11.2015г.на изп.директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. "Захари Стоянов" № 13, с площ 433 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 метра/, номер по предходен план - 7368, квартал 311, парцел VIII /осми/, съседи: 35167.504.7367, 35167.504.7369, 35167.504.7075, 35167.504.7364, 35167.504.7365 и 35167.504.7366, заедно с построените в имота сгради:

        1.Сграда с идентификатор 35167.504.7368.1, застроена площ: 64 кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна;

  1. Сграда с идентификатор 35167.504.7368.2, площ: 41 кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване;    

       3.Сграда с идентификатор 35167.504.7368.3, площ 22 кв.м., брой етажи: 1/един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване, при квота: за Петър Христов Петров, ЕГН 5406127803, с адрес: гр. Казанлък, ул. „6-ти Септември" № 11, вх. Е, ет. 2, ап. 125 .

       Начална цена: 68 600.00 лв./шестдесет и осем хиляди и шестстотин лева/.

       Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда от 17.30 ч. до  19.30 ч. в гр. Казанлък.

       Купувачите могат да се явяват в канцеларията на  РС гр.Казанлък всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата.

       На основание чл.489 ал.1 от ГПК за участие в наддаването се внася задатък 10% върху началната цена. На основание чл.489 ал.2 от ГПК всеки наддавач следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи и подаде предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на Районния съд през времетраенето на проданта. Наддавателни предложения за  цена под началната , както и наддавателни предложения надхвърлящи началната цена с повече от 30 % от началната,  са недействителни. Молбата за участие в проданта, заедно със запечатания плик се завеждат във входящ регистър.На осн. чл. 492, ал.1 ГПК в 9 часа на следващия работен ден съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения и купувача в присъствието на явилите се наддавачи. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

                                               

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:………..                         

    /Стефка Хиновска/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация